ΤΣΕΛΙΟΣ  AΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2-4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15124
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108068650