ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΓΑΛΙΤΗ  ΟΥΡΑΝΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 23
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15561
ΔΗΜΟΣ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106527988