ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΦΕΡΩΝ 21
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10434
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108254401