ΣΤΕΡΟΔΗΜΑΣ  ΑΡΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15562
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106502000