ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ  ΑΝΕΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107711312