ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΗΣ



ΟΔΟΣ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ & ΛΕΩΝΙΔΑ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15344
ΔΗΜΟΣ: ΓΕΡΑΚΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106049405