ΚΛΕΙΣΣΑΣ  ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 95
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13231
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105026179



Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ