ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 65
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16673
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108993800