ΔΕΣΙΡΗΣ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 64
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54624
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310239700